Πολιτική Cookies

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Η ιστοσελίδα www.lungcancer.gr ανήκει στο Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ). To OKIBEE προστατεύσει  τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου και τηρεί τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικής νομοθεσίας, όπως του ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό μέσω του δικτυακού αυτού τόπου δεν συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την απλή πλοήγηση στο www.lungcancer.gr Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτού, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας στον ιστότοπο lungcancer.gr (εφεξής και: «Πολιτική ιδιωτικότητας στον ιστότοπο» ή «Πολιτική»). Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που μπορεί να έχουν καταχωρηθεί σε συγκεκριμένες ενότητες του ιστότοπου. Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού χώρου και του περιεχομένου του. To OKIBEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όποτε χρειάζεται ή να αναθεωρεί περιοδικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση, με μόνη την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης και η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Oι αλλαγές στην Πολιτική δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της παρούσας πολιτικής. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τι είδους στοιχεία συλλέγουμε από τον ιστότοπό μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξουμε. Η Πολιτική θα σας ενημερώσει για το αν αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο στον ιστότοπο www.lungcancer.gr και όχι στους ιστότοπους άλλων οργανισμών με τους οποίους ενδεχομένως συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς.  

Α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας  

(Newsletters/Mailing Lists/Φόρμες επικοινωνίας) 

Η προστασία των χρηστών του ιστοτόπου από την  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά: 

1.Εγγραφή στο Newsletter 

Προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά) και email (υποχρεωτικά). Όροι επεξεργασίας: Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter, το ΟΚΙΒΕΕ (ειδικότερα οι πάροχοι ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας – καθένας κατά το μέρος που έχει αναλάβει, θα καταγράψουν και θα χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση e-mail σας και το ονοματεπώνυμό σας με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστείλουν το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική ενέργεια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας (βλ. κατ. Β.). Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το Newsletter και τη σχετική λίστα που δημιουργείται, ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@elekap.org. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες (βλ. αναλυτικότερα κατ. Γ).

2.Σύνδεση/δημιουργία λογαριασμού χρήστη 

Προσωπικά δεδομένα:  όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο, εργασία καθώς και το ιστορικό των πληρωμών των συνδρομών του χρήστη που έχει κάνει μέσω του site. Όροι επεξεργασίας: Μέσω του λογαριασμού του ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις πληρωμές του. Ο λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης  και μετά από αίτημά του. 

3.Φόρμες επικοινωνίας 

Προσωπικά δεδομένα:  όνομα, επώνυμο, email. Σε συγκεκριμένα σημεία του ιστότοπου υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας ή φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των χρηστών για ενέργειες στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν με σκοπό την υποστήριξη της οργάνωσης. Το ΟΚΙΒΕΕ διατηρεί προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την επικοινωνία μαζί του και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του σε διοργανώσεις. 

B. Σκοποί επεξεργασίας και διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Το ΟΚΙΒΕΕ τηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, δηλαδή  για λόγους διαχείρισης των εσόδων, καλύτερης επικοινωνίας, ενημέρωσης για τη δράση τους και για στατιστικούς σκοπούς. Το ΟΚΙΒΕΕ διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και  υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο. Δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει με μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες. Μπορεί να μοιραστούμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα σας με διαχειριστές των βάσεων δεδομένων μας/εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, με προμηθευτές μας – με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσουν να φέρουμε σε πέρας το έργο και τις δράσεις μας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Οι ομάδες αυτές δεν μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα σας και δεν τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από όσα υπαγορεύουν οι οδηγίες μας. Όταν δίνετε τα  προσωπικά δεδομένα, παίρνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση των δεδομένων σας είναι ασφαλής. Ειδικότερα, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας (κατ. υπό Η), προκειμένου να προστατεύουμε τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να αποτρέπουμε τυχαία απώλεια ή καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη ή/και παράνομη πρόσβαση σε αυτά. Οι εκτελούντες την επεξεργασία που υποστηρίζουν τον ΟΚΙΒΕΕ στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου εφαρμόζουν αντίστοιχες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας. Δυστυχώς, για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του Internet δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να σας προστατεύσουμε από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, το ΟΚΙΒΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία (βλ. και κατ. υπό Στ). To OKIBEE τηρεί τα παραπάνω δεδομένα αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται. Αν πραγματωθεί ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας ή ζητήσετε να μην επικοινωνούμε πλέον μαζί σας, τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν σε ειδικό αρχείο προκειμένου να μην σας ενοχλήσουμε ξανά.    

Γ. Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων 

Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α)  Δικαίωμα πρόσβασης/ενημέρωσης: μετά από αίτημά του, το υποκείμενο έχει δικαίωμα επίγνωσης και επαλήθευσης της νομιμότητας της επεξεργασίας. 

β)  Δικαίωμα διόρθωσης: μετά από αίτημά του, το υποκείμενο έχει δικαίωμα να διορθώνει, να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τυχόν  ανακριβή ή ατελή προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. 

γ)  Δικαίωμα λήψης αντιγράφου: μετά από αίτημα του υποκειμένου το ΟΚΙΒΕΕ παρέχει ηλεκτρονικό ή άλλο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για αυτό. 

δ)  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: με δήλωσή του το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Μια τέτοια δήλωσε δεν θίγει την ήδη διενεργηθείσα επεξεργασία. 

ε)  Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): μετά από αίτημά του υποκειμένου  το ΟΚΙΒΕΕ οφείλει να διαγράψει οριστικά τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. Σε περίπτωση όμως που προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση εκ του νόμου επιβαλλομένων υποχρεώσεών του, αυτά θα διαγράφονται μόνο μετά από την εκ νόμου καθορισμένη περίοδο διακράτησης. 

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: μετά από αίτημα του υποκειμένου το ΟΚΙΒΕΕ του διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να τα επεξεργασθεί τρίτος κι εν συνεχεία τα διαγράφει οριστικά από τα αρχεία της. 

ζ)   Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων: το υποκείμενο μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. 

η)  Δικαίωμα καταγγελίας στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: το υποκείμενο έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή αυτή.  

Δ. Cookies  – Μη προσωπικά δεδομένα 

Στον ιστότοπο www.lungcancer.gr χρησιμοποιείται η τεχνολογία cookies, όπως και στα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, αλλά δεν συλλέγεται οιαδήποτε προσωπική πληροφορία των επισκεπτών, ούτε παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με τον επισκέπτη/χρήστη (εκτός αν ο ίδιος παράσχει εθελοντικά τα στοιχεία του σύμφωνα με τα ανωτέρω), ούτε αποσπώνται πληροφορίες από τους υπολογιστές των επισκεπτών/χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία μεταφέρονται από έναν ιστότοπο στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Η ιστοσελίδα www.lungcancer.gr χρησιμοποιεί cookies με περιορισμένες δυνατότητες. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε τον ιστότοπο στο παρελθόν. Με τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος δεν μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Απλώς μας παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες για να κατανοούμε ποια σημεία του ιστότοπου ενδιαφέρουν τους επισκέπτες. 

Cookies κοινωνικής δικτύωσης   

Στον ιστότοπο υπάρχουν επίσης cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, για να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του ιστότοπου με άλλους χρήστες. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιήσετε τη λήψη cookies, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.   

 Google Analytics 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το στατιστικό εργαλείο Google Analytics που προσφέρεται από την εταιρεία Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί επίσης cookies για να συντάσσει αναφορές για τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τις προτιμήσεις των χρηστών του ιστότοπου. Η Google μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους στην περίπτωση που είναι νομικά υποχρεωμένη. Μπορεί επίσης να συνδυάσει την IP διεύθυνσή σας με άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται από την ίδια κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους λόγους που περιγράφονται πιο πάνω. 

Ε. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 

To OKIBEE επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων μόνο στο κατάλληλα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, σε σχέση με τον Κανονισμό και την λοιπή προαναφερθείσα νομοθεσία, προσωπικό τους. Η πρόσβαση επιτρέπεται στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω και στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία των δεδομένων. Πρόσβαση μπορεί να αποκτήσουν και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας, όπως εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και προμηθευτές με μοναδικό σκοπό να συνδράμουν το ΟΚΙΒΕΕ να φέρει εις πέρας το έργο του. Το ΟΚΙΒΕΕ εγγυάται ότι δεν θα κοινοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν υπέχει  υποχρέωση, η οποία προβλέπεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη. 

ΣΤ. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους 

Το ΟΚΙΒΕΕ μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Επίσης, άλλοι ιστότοποι μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς αυτόν τον ιστότοπο. Οι ιστότοποι τρίτων λειτουργούν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους χρήσης και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Δεν έχουμε τον έλεγχο των ιστότοπων τρίτων και όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων αυτής της κατηγορίας και ότι δεν υιοθετούμε ούτε είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους. Περαιτέρω αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ΟΚΙΒΕΕ δεν είναι υπεύθυνο ή υπόλογο, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία οφείλεται ή φέρεται να οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή τη στήριξη σε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από αυτούς τους ιστότοπους. 

Ζ. Μέτρα προστασίας 

Το ΟΚΙΒΕΕ δεσμεύεται για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας του απορρήτου και των δεδομένων που συλλέγουν από τον ιστότοπο. Στον ιστότοπο χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μέσω του διαδικτύου και αποτρέποντας κακόβουλες ενέργειες. Ο φυλλομετρητής (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τον ενημερώνει ότι βρίσκεται  σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα με το σύμβολο του πιστοποιητικού SSL και εγγυάται την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Στο αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal, στο οποίο είναι βασισμένος ο ιστότοπος, ακολουθούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας, που ξεκινούν από τον τρόπο ελέγχου των modules που διατίθενται προς χρήση, και φτάνουν στον τρόπο δημοσίευσης και διόρθωσης των κενών ασφαλείας που ανιχνεύονται. Επιπλέον, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του ιστότοπου από κακόβουλες ενέργειες και για την αποτροπή παρεμβάσεων από λογισμικό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή / και διαρροή προσωπικών δεδομένων. 

Η. Επικοινωνία 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τα προσωπικά δεδομένα σας ή τις πρακτικές του παρόντος ιστότοπου, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@lungcancer.gr

Θ. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις χρήσης 

Η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

1. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο μόνο για θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση και απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο. Μηνύματα που παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες απαγορεύονται απολύτως: 

• Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. 

• Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους. 

• Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη. 

• Περιεχόμενο που συνιστά spam (μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση). 

• Άμεσες ή έμμεσες εμπορικές διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Προσβλητικές ή υποτιμητικές αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα (εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους επιχειρήσεων κλπ.), η υποκλοπή ή εν γένει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής τρίτων (όπως δημοσίευση, η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών), η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη. 

• Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (εικόνες, μουσικά κομμάτια κοκ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και συνδέσμους “peertopeer”. 

• Περιεχόμενο ή αρχεία που περιέχουν επιβλαβές υλικό (ιούς κτλ.). 

• Παραπομπές ή links σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο. 

2. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του ιστότοπου προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτήν την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του ιστότοπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο επισκέπτης/χρήστης  του ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψει, εκμεταλλευτεί εμπορικά, πωλήσει, μεταπωλήσει, αναπαράγει, διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου.  

3. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε εμάς μέσω του ιστότοπου, ή μεταβιβάζετε ή αναρτάτε σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπιστεί ως μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική πληροφορία. 

4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

5. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως. 

6. Οι απόψεις των χρηστών του παρόντος ιστότοπου δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απόψεις του ΟΚΙΒΕΕ. 

Η τελευταία τροποποίηση έγινε στις 01/07/22.